O Rexteru

English version

Recenzovaný odborný on-line časopis REXTER uveřejňuje odborné texty zaměřené na oblast radikalismu, extremismu a terorismu, a přispívá tak k rozvoji sociálněvědního (zvláště pak politologického) výzkumu, který se týká vztahu různých forem demokracie a jejich kritiků anebo nepřátel.

Časopis vznikl v roce 2002 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, a poté vycházel pod hlavičkou Centra strategických studií, o.s. . Dnes časopis Rexter vydává Centrum pro bezpečnostní a strategická studia, o.s. ve spolupráci s Katedrou politologie FSS MU a Oddělením Bezpečnostních a strategických studií FSS MU. Recenzovaným odborným periodikem se Rexter stal k 1.1. 2004.

Rexter se zaměřuje na politické násilí, extremismus, radikalismus a terorismus a na jejich vazby na další bezpečnostní hrozby a na strategie a metody, které jsou užívány pro dosažení politických cílů radikálů, extremistů a teroristů, jakož i na strategie a metody používané při obraně demokratických, autoritativních a totalitních států a režimů proti politickým protivníkům.

Prioritní zájem se soustřeďuje na historii, současnost a budoucnost radikalismu, extremismu a terorismu v České republice i v zahraničí. Každé číslo obsahuje tři druhy příspěvků. Prvním jsou studie zabývající se obecnými teoretickými, typologickými a terminologickými otázkami. Druhým jsou profily, které představují jednotlivé radikální, extremistické a teroristické organizace, tiskoviny, osoby, koncepce, činy apod. Třetím druhem jsou recenze či recenzní statě. Časopis Rexter vychází 2x ročně – zpravidla 1. května a 1. listopadu.

V anonymním recenzním řízení je příspěvek posuzován nejméně dvěma nezávislými recenzenty vybranými z okruhu odborníků doporučeného redakční radou, přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. Výkonný redaktor archivuje posudky v elektronické podobě nejméně po dobu pěti let.

Studie i profily procházejí recenzním řízením. Recenze na knihy recenzním řízením neprocházejí.


About Rexter

Rexter is a peer-reviewed, web-based scholarly journal. Its focus is scientific publishing aimed at radicalism, extremism and terrorism. It is a way of contribution to the research in social sciences, which refers to the relationship of democracy and their critics or enemies.

Established in 2002 at the Faculty of Social Studies (Masaryk University in Brno), later published under the auspices of the Centre for Strategic Studies. Today, Rexter is being published by Center for Security and Strategic Studies in cooperation with the Department of Political Science and Department of Security and Strategic Studies (both at the Faculty of Social Studies). Rexter became peer-reviewed periodical in January 2004.

Rexter focuses on political violence, extremism, radicalism and terrorism and its links to other security threats. It deals with strategies and methods that are used to achieve political objectives by radicals, extremists and terrorists, as well as strategies and methods used in the defense of democratic, authoritarian and totalitarian states and regimes against its political opponents. 

The priority objective includes the history, present and future of radicalism, extremism and terrorism in the Czech Republic and abroad. Each issue contains three types of contributions. The first is a study dealing with the general theoretical, typological and terminology issues. Second are the profiles of radical, extremist or terrorist organizations, prints, personalities, concepts, actions, etc. The third type is review or review essay.

Rexter is being issued two times a year – in principle as per May 1st and November 1st.

In an anonymous review process the article is assessed by at least two independent reviewers selected from a range of experts recommended by the editorial board, where none of the them could be member of the same department as the author or
one of co-authors or to be in any other way in conflict of interest with the peer-reviewed article. Executive editor archives these reports in electronic form for at least five years.

Studies and profiles pass through the review process. Books do not pass through review process.