Darking: prostředek nebo cíl?

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2004 » 01. 05. 2004

An article published antisocial/criminal activities so-called darking. In 2001 these vandals made several attacks against electricity supply networks and thousands of citizens was without electricity. This study described darking as criminal activities of young boys which demolish electric conduct. Darking is hazardous behavior a number of small groups. Activities of darkers at present time are considerably delimited.

Tato studie je krátkým úvodem do problematiky darkingu. Vzhledem k tomu, že o darkingu, resp. darkerech, je známo velice málo, neklade si tato studie za cíl podrobné shrnutí tohoto fenoménu. Přesto by cílem této práce měla být odpověď na otázku, zda darking je prostředek či forma extremismu, popř. terorismu nebo samotný cíl. Je také otázkou, zda darking lze považovat za prostředek (politického) extremismu či nikoliv.

Co je darking a kdo jsou darkeři?
Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2002 (dále již jen Zpráva) popisuje i fenomén darkingu (ale i hackingu1 a phreakingu2), který označuje jako „český vynález“. Zpráva se věnuje darkingu v podkapitole zabývající se vztahem subkultur k projevům extremismu.

Darking je charakteristický organizovaností malých skupin, které se věnují odpojování elektrického proudu ničením úsečníků vysokého napětí (srov. Danics 2003). Darking se do popředí zájmu (nejen) médií a orgánů činných v trestném řízení po smrti Zdeňka Adamce, jenž se polil hořlavinou na Václavském náměstí 6. března 2003 a následkem popálenin zemřel.3 Tento student byl webmasterem internetové stránky (sloužící k výměně zkušeností darkerů) zabývající se právě darkingem, za což byl obviněn z trestného činu podněcování k trestnému činu (§ 164 TZ).

Termín darking lze vysvětlit z anglického slova dark, ve významu soumrak, temný, tmavý, stín. Darking je tedy utvářením tmy, temněním, stmíváním. Danics (2003) darkery označuje jako stmívače nebo zhasínače, kteří cíleně a organizovaně provádějí celoplošné odpojování elektrického proudu ničením úsečníků vysokého napětí. Darking je tedy možno považovat za nový druh velice svérázné a nebezpečné „zábavy“, která je realizována organizovanými skupinami, jenž jsou dostatečně odborně vybaveny.

Při rozpojování stykačů vysokého napětí prováděného darkerskými skupinami lze vyvolat elektrický oblouk, který především média označila za tzv. Eliášův oheň. I když Eliášův oheň zní velice poeticky, s jevem Eliášova ohně má pramálo společného.4 Darking však poetický není a lze jej označit za velice specifický druh antisociálního chování, které má potenciál ohrozit lidské životy a způsobit rozsáhlé materiální i nemateriální škody.

A jak je darking popisován?

„Přijdeš k úsečníku, což je takovej velkej sloup s mohutnou konstrukcí před trafo stanicí, dole je taková páka, když ji dáš do prostřední polohy, tak způsobíš nahoře velký „tichý“ výboj, tichý z fyzikálního označení, ale tichý moc není. Bude to blesk viditelný pár kiláků daleko a způsobíš výpadek proudu v celém obvodu.“

„Když už se do toho jde, tak by to chtělo nějaké znalosti. Je to docela p*del. Potřebuješ tmavé brýle (ochrana proti velkému žáru), nějakou helmu proti kapající roztavené izolaci, doporučuji také motorku a dobrý pilník na zámky.“

„…doporučuji si vzít gumové rukavice proti otiskům, ale proti případnému proudu to stejně je ho*no platný, páč při takovýmhle napětí vodí vše“…

Některé skupiny darkerů uvedly, že kromě této „zábavy“ svým jednáním bojují i proti monopolu rozvodných energetických závodů, Českému Telecomu a provozu jaderné elektrárny Temelín. Tyto skupiny darkerů ospravedlňují svoji trestnou činnost bojem proti společnosti ČEZ, přičemž poškozují především společnosti elektřinu distribuující. Pracovníci poškozených rozvodných energetických závodů v celé České republice evidovali několik desítek případů v letech 2001/2002, kdy díky úmyslně zaviněným zkratům elektrického napětí byly zaviněny i několikahodinové výpadky proudu.

Darking by bylo možno označit jako prostředek zastrašení obyvatelstva určitého regionu, vyvolání nestandardní situace apod. Jedním z důvodů těchto útoků na rozvodné sítě je dle některých darkerů zdražování telekomunikačních poplatků za internet. Je však otázkou, zda tato argumentace nevznikla až poté, co byl darking označen za pouhé vandalství. Na internetových stránkách lze nalézt i videoukázku této svérázné trestné činnosti.5 Danics (2003) uvádí, že na území celé České republiky jsou dvě desítky darkerů, jejichž věk se pohybuje v rozmezí 16 až 20 let. Je otázkou, zda jde darkerům pouze o zážitek srovnatelný při adrenalinových sportech či za jejich činy stojí nějaké požadavky, světonázor či ideologie. Darking lze tedy vnímat buď jako adrenalinovou zábavu (cílem je vzrušení, útěk ze stereotypu) či jako prostředek, strategii (např. v boji proti nadnárodním firmám, monopolům atp.).

Argumentace darkerů o boji proti monopolu ČEZ, Telecomu a provozu jaderné elektrárny Temelín (srov. Danics 2003) je zcela proti logice, vzhledem k tomu, že ničením úsečníků nejsou nikterak poškozeny ČEZ (ale distribuční firmy, např. STE, SME ad.). Pochybná je i argumentace darkerů hledající opodstatnění v ideologické dimenzi, i když Danics (2003) zmiňuje plánovaný útok pětičlenné skupiny darkerů při jednání summitu NATO v Praze (srov. Zpráva). Pro darkery není podstatná jakákoliv stávající politická ideologie, pseudoideologie prezentovaná na několika webových stránkách s tematikou darkingu působí velmi lacině a darking, resp. darkeři působí podbízivě vůči antiglobalizačním skupinám.

Proto by bylo chybné přiřazovat darking k jakékoliv ideologii, jelikož postup jak zbavit určité území elektrické energie je využitelný jak z důvodů ideových, tak z čistě neideových pohnutek. Přesto jsou darkeři přiřazovány (s ohledem na plánovaný útok na zasedání NATO) k anarchoautonomní/ultralevicové scéně (Danics 2003). Danics (2003) v této souvislosti rovněž hovoří o tom, že se lze setkat s názory, že darkeři tvoří jakousi skupinu energoteroristů.

Skupiny darkerů

Danics (2003) jako darkerské skupiny vymezuje tyto: Darkers Group no. 1 z Ústí nad Labem, RJ-11 Security Allinace (Opavsko, Hlučínsko, Dolní Benešov), Kraken (Brno), Dvorka či Dvořka (České Budějovice), Electric Rangers a CHC-Czech hackers comunity (Hlučín, Ostrava). Zpráva prvenství při darkerských útocích přisuzuje Darkers Group No. 1, která vznikla v listopadu 2001.

Policie ČR se těmito případy počala zabývat v dubnu 2002. Z šetření vyplynulo, že darkeři hodlali své zkušenosti s darkingem a phreakingem využít v průběhu konání summitu NATO v listopadu v Praze a tímto způsobem se prezentovat v prostředí české anarchoautonomní scény. V důsledku toho zahájila Policie ČR dne 7. listopadu 2002 realizaci těchto skupin (Zpráva).

Několik desítek darkerských útoků a poškození elektrických rozvodných zařízení bylo zaznamenáno PČR v průběhu let 2001 a 2002 především v regionech Severní Moravy (Opavsko, Ostravsko) a středních Čech (Kolínsko, Kutnohorsko). Darking je charakteristický vysokou organizovaností malých skupin. Odhalování této kriminality by bylo takřka nemožné, pokud by darkeři neužívali internetové stránky (s odkazem o tom, že stránka nenabádá k ničení a poškozování společností ČEZ) k propagaci svých činů. V souvislosti s darkingem bylo dle PČR obviněno několik mladých lidí (např. ze skupiny CHC). Pokud přijmeme fakt, že darkingem se zabývá či zabývalo několik málo desítek osob, je možno darkery rozčlenit do několika skupin.

Zřejmě nejpočetnější a nejaktivnější skupinou by v tomto případě byla skupina ohraničená věkovým rozmezím 13-16 let, která jednoznačně upřednostňuje darking jako zábavu, únik z nudy apod. Hrčka (2001:67) uvádí takovéto deviantní akty dle Loflanda jako dobrodružné deviantní (adventurous) akty, pro které je deviantní akt spojen s pocity vzrušení a dobrodružství Tuto skupinu pachatelů by bylo možno označit jako nejméně nebezpečnou, ale nejvíce ohroženou z důvodu neznalosti technických parametrů a zacházení při manipulaci s elektrickým vedením. Tyto skupiny mohou vznikat ad hoc, jako důsledek internetové prezentace darkingu. Jejich činy nemusí mít vysoké finanční důsledky (vandalismus se soustřeďuje na menší oblasti, spíše se jedná o phreaking, a s ním spojené poškozování telefonních budek).

Druhou skupinu nelze vymezit věkově (zřejmě věk blízký mladistvým), ale spíše názorově. Darking je pro ně prostředek jak na sebe upozornit, prezentovat své (mnohdy zkreslené) názory. Tyto skupiny se mohou soustřeďovat na odpojování velkých oblastí od elektrického proudu. Jejich činnost poškozuje rozvodné závody, běžným uživatelům způsobuje poškozování elektroniky apod.

Třetí skupina může využívat darking pouze jako jeden z prostředků proti společnosti, darking je tedy způsob jak upozornit na jakoukoliv společenskou problematiku (např. globalizaci, monopolní výrobce, nadnárodní společnosti apod.). Tato skupina (přípustíme-li její existenci) pokud by své činy páchala promyšleně, organizovaně, konspiračními metodami by mohla být považována za skupinu teroristickou.

Antisociální chování
Činnost darkerů lze označit za antisociální chování s vysokou mírou nebezpečnosti (ať již pro darkery, či pro společnost). Antisociální (delikventní) chování v tomto případě je patrné z porušování právních norem ČR. Nejde tedy jen o přestupky proti nepsaným pravidlům společenského řádu, ale o závažnější (trestné) činy, které jsou definovaným způsobem sankcionovány. Na úrovni každé sociální skupiny (tedy i skupiny darkerů) můžeme rozeznávat subjekt, obsah, objekt, cíle a důsledky. (srov. Hrčka 2001:19) V případě darkingu jsou objekty sociální deviace fyzické objekty (vedení elektrického proudu).

Hrátky s 22kV se pro mladíky může stát zábavou poslední. Výpadky elektrického proudu však mohou způsobit nejenom materiální škody pro distribuční společnosti, ale především pro firmy a zařízení závislé na dodávkách elektrické energie. Darking se tak neomezuje na konkrétního nepřítele (firmu, jednotlivce), ale na společnost jako takovou.

Je darking hrozbou pro vnitřní bezpečnost?
Útoky darkerů na rozvodné sítě elektrického proudu nelze hodnotit jako projevy politického extremismu, ale ani jako kriminalitu s extremistickým podtextem (srov. Danics 2003). Přestože nelze skupiny osob spjatých s darkingem a phreakingem spojovat s extremistickou scénou, v obecnosti jejich erudovanost a sofistikovanost je činí využitelnými pro exponenty této scény. Riziko jejich možného zneužití extremisty tudíž nelze opomíjet (Zpráva). Apolitické aktivity darkerů mohou být z politického či ideologického hlediska interpretovány určitými politickými skupinami v pozitivním smyslu. Rovněž prezentace darkingu na internetových stránkách může vést k tomu, že darkeři budou vnímáni jako vhodný sociální model, který si zaslouží následovat.

Legislativní rámec
Darkeři se svým jednáním dopouštějí trestného činu obecného ohrožení dle § 179 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákona, trestného činu poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení dle § 182 odst. 1, písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zákona (srov. Danics 2003).

Základní skutkovou podstatou trestných činů v souvislosti s darkingem je obecné nebezpečí, spočívající ve:

1. Vydání lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizího majetku v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že pachatel způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, zvýšení nebo ztížení odvrácení nebo zmírnění obecného nebezpečí.
2. Obecné nebezpečí může být podle objektu ochrany kvalifikováno jako naznačený trestný čin záškodnictví podle § 95 trestního zákona (objektem ochrany je ústavní zřízení a obranyschopnost republiky) nebo jako obecně nebezpečný trestný čin obecného ohrožení podle § 179 trestního zákona (srov. Chmelík 2001).

Za obecné nebezpečná jsou označována taková jednání, s nimiž je obvykle spojeno nebezpečí pro život nebo zdraví lidí nebo nebezpečí škody velkého rozsahu pro cizí majetek.

Podle § 179 trestního zákona se trestného činu obecného ohrožení dopustí:

1. Kdo úmyslně vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání (obecného nebezpečí), nebo kdo obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvracení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.
2. Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, spáchá-li čin opětovně v krátké době, nebo způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt, škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek. (3) Odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odst. 1 úmyslně smrt, nebo spáchá-li takový čin za branné pohotovosti státu (srov. Chmelík 2001:36).

Další skutkovou podstatou trestných činů v souvislosti s darkingem je zmiňovaný § 182 tr. Zákona o Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení:
§ 182 odst. 1) Kdo úmyslně ohrozí provoz c) zařízení energetického nebo vodárenského, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem, odst. 2) odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 poruchu provozu obecně prospěšného zařízení, nebo b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení nebo za válečného konfliktu.

Závěr

Darking lze označit za velice specifický druh antisociálního chování, které má potenciál ohrozit lidské životy a způsobit rozsáhlé materiální i nemateriální škody. Darking je tedy antisociální (protispolečenské) chování, jehož protagonisté záměrně narušují ekonomické, politické a morální základy společnosti, státu. Etiologii darkingu jako antisociálního chování lze považovat za multifaktoriální. Konkrétní darkerský útok tak je výsledkem interakce vnitřních faktorů (osobnost darkera, darkerů) a vnějších okolností (tj. situace, plánování/náhodná akce apod.).

Darkeři zcela systematicky porušují právní normy a jejich jednání je nežádoucí sociální deviací (delikvencí). Dá se předpokládat, že po medializaci a obvinění některých darkerů je darking a sním související trestná činnost v České republice minulostí. (V dubnu 2002 byly zahájeny úkony trestního řízení dle § 158 odst. 3 trestního řádu ve věci podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení (§ 179, odst. l, ost. 2 písm. b) a poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení (§ 182 odst. 1, písm. c), kterého se dopustili dosud neznámí pachatelé tím, že v průběhu ledna až března 2002 v Ostravě, Hlučíně a jinde nejméně v šesti případech úmyslně poškozovali elektrické zařízení společnosti Severomoravská energetika a. s. Ostrava.)

V současnosti je činnost darkerů v útlumu, útoky na elektrické rozvody zdá se ustaly, což zřejmě souvisí s tím, že a) tato činnost byla zmapována bezpečnostními složkami, b) o darkerských útocích informovaly média (jako o činnosti značně rizikové pro pachatele), c) část darkerů byla odhalena a obviněna, d) pachatelé této trestné činnosti si uvědomili, že se nejedná o „zábavu“, ale o vážné porušování právních norem.

Poznámky
1 Hacking je označení pro systematické nabourávání webových stránek fyzických, ale ve většině případů právnických osob. Rovněž je za hacking považováno neoprávněné pronikání do e-mailových schránek (srov. Zpráva)

2 Phreaking je pojmenováním pro vandalismus páchaný především na veřejných telefonních budkách, resp. telefonních ústřednách, bezplatným voláním a neoprávněnou manipulací s telekomunikační sítí (srov. Zpráva).

3 Prohlášení Z. Adamce s názvem Akce pochodeň 2003 lze nalézt na: .

4 Eliášův oheň je přírodní úkaz, který vzniká před bouřkou. Tento úkaz je charakteristický výbojem (sršením) atmosférické elektřiny. Sršení se projevuje opticky na hranách např. stožárů apod.
Použité prameny a literatura:

Danics, Š.(2003): Extremismus. Praha: Triton.

Hrčka, M.(2001): Sociální deviace. Praha: Slon.

Chmelík, J. (2001): Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde.

Kolektiv autorů (1994): Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. Praha: Slon, 2. vydání.

Internetové zdroje:

Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2002

Dostupné:

http://www.mvcr.cz/extremis/2002/zprav_02.doc

http://www.ahasweb.cz/2002/350.htm

http://www.cz-industry.cz/prekon/clanky/id_15102002.html

http://www.elektrika.cz/hrobar/noid021125.html

http://www.elektrika.cz/visit/koonpr040415.html

http://www.mv.cz/aktualit/regiony/ostrava/2002/021115.html

http://www.satanik.stb.cz/

http://www.tiscali.cz/nato/nato_center_021114.537886.html

http://www.volny.cz/darking/darking.htm

http://zpravy.idnes.cz/domaci.asp?r=domaci&c=A021013_211110_domaci_was