01/2003

Fotbalové chuligánství z hlediska extremismu

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 01/2003, Archiv

Tento příspěvek se zaměřuje na problematiku fotbalového chuligánství a pokouší se o objasnění některých projevů na fotbalových stadionech z hlediska extremismu. Fotbalové chuligánství je téma, které přímo vybízí k interdisciplinármímu přístupu sociálních věd, především sociální psychologie, sociologie, psychologie, sociální pedagogiky, sociální patologie, právní vědy, historie ad. Je otázkou do jaké míry může politologie přispět k výzkumu fenoménu fotbalového chuligánství v rámci výzkumu (politického) extremismu. Více

Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK)

Autor: Věra Stojarová » Kategorie: 01/2003, Archiv

Kosovská osvobozenecká armáda je pojem, který je neodmyslitelně spjat s Albánskou národní otázkou a válkami na Balkáně v devadesátých letech dvacátého století. UÇK1 sjednotila různorodé názorové proudy a skupiny, jejichž jediným společným cílem se stalo osvobození ze srbské nadvlády. V následujících řádcích načrtneme vývoj této národně-osvobozenecké armády, která byla nejprve částí mezinárodního společenství označována jako teroristická organizace, následně přizvána jako partner k jednacímu stolu o budoucnosti Kosova a v neposlední fázi se její složky transformovaly do Kosovských obranných sborů (Kosovo Protection Corps-KPC) a Kosovské policie (Kosovo Police Service -KPS) jako součástí UNMIK (United Nation Mission in Kosovo). K pochopení cílů a metod Kosovské osvobozenecké armády je nutno alespoň částečně shrnout kořeny kosovsko-albánského konfliktu a přístup mezinárodního společenství k představitelům albánské revolty. Více

Satanismus jako hrozba pro vnitřní bezpečnost?

Autor: Marek Suchánek » Kategorie: 01/2003, Archiv

S ohledem na vzrůstající zájem politologie o fenomén náboženského extremismu může být zajímavé i zhodnocení rizikovosti satanismu. V následujícím textu bude prezentován stručný vývoj moderního satanismu, bude učiněn pokus o definici a typologii soudobého satanismu a na tomto základě zhodnoceny jednotlivé rizikové prvky určitých variant satanismu. Více

Scientologie v České republice

Autor: Petr Hrubý » Kategorie: 01/2003, Archiv

Od vzniku fenoménu zvaného Scientologie1 se v sociálně-vědních disciplínách objevují četné pokusy vysvětlit a objasnit okolnosti jeho zrodu, existence, ideové podstaty a praktického fungování. Nejvíce jsou patrné v sociologii a psychologii náboženství, v religionistice a v poslední době rovněž v politologii (včetně výzkumu extremismu). Tento zájem je pochopitelný vzhledem k charakteru působení Scientologie a její expanzi v mezinárodních společenství. Přestože předmět zájmu a úhel pohledu jednotlivých disciplín je rozdílný (rovněž tak výchozí pozice jednotlivých badatelů), jejich elementární popis zhruba odpovídá obecné prezentaci Scientologie v médiích, přibližující tento fenomén jako kombinaci náboženství, psychoterapie a obchodní společnosti. Více

Jonathan Luxmoore, Jolanta Babiuchová: Vatikán a rudý prapor. Zápas o duši východní Evropy. Studie o vztahu římskokatolické církve a komunistických států. Volvox Globator, 1. vyd., 536 str.

Autor: Stanislav Balík » Kategorie: 01/2003, Archiv

Výzkum struktur moderních totalitních státních uspořádání již dávno není na počátku. K dispozici je literatura analyzující Hitlerův nacionálně socialistický režim z mnoha úhlů pohledu, nemálo autorů se již věnovalo a věnuje režimům internacionálně socialistickým – bolševickým. Totalitní státní systém se dá zkoumat mnoha způsoby – lze např. sledovat vývoj postoje takového režimu vůči strukturám nestátním, společenským. Více

Rosůlek, P., Cabada, L.: Evropa národů, patriotů a integrace. Aleš Čeněk, Plzeň 2002.

Autor: Hana Lylová » Kategorie: 01/2003, Archiv

Kniha Přemysla Rosůlka a Ladislava Cabady Evropa národů, patriotů a integrace vydaná nakladatelstvím Aleše Čeňka v Plzni 2002 je příspěvkem k současné sociálně vědné diskusi o možnostech integrace evropského regionu a o roli národních, resp. nacionalistických snah v tomto procesu. Více