01/2008

Hrozí Iráku rozpad? Is Iraq in threat of disintegration?

Autor: Tomáš Raděj » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

V souvislosti s americkou invazí do Iráku v roce 2003 a následným vývojem, jenž během posledního roku vpravdě nemá daleko k občanské válce, často slýcháme o možném riziku rozpadu Iráku. Objevuje se též množství komentářů a analýz, které potenciální disintegraci Iráku hodnotí z rozmanitých úhlů pohledu (srov. Keppel 2006). Skutečností zůstává (prozatím) jednotný Irák, navzdory patrným odstředivým tendencím, navzdory neúspěšným snahám okupačních sil o pacifikaci odboje a také navzdory sektářským a etnickým střetům, k nimž dnes v Iráku dochází. Více

Ukrajinský pravicový extremismus

Autor: Martin Laryš » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

Tento příspěvek usiluje o zmapování ukrajinského pravicového extremismu a jeho vývoje od získání ukrajinské nezávislosti v srpnu 1991 s přihlédnutím k jeho historickým kořenům Více

Úvod do studia subkultur mládeže v Bělorusku – konceptuální východiska výzkumu

Autor: Petr Kupka » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

V posledních letech sledujeme ve východní Evropě (především Ruské federaci, Ukrajině, Bulharsku, Polsku apod.) silnou profilaci extrémně-pravicových hnutí. Takový proces může být v těchto zemích často důsledkem jak přechodného období mezi pádem Sovětského svazu a přechodem k plně demokratickému a tržně-hospodářskému systému, který je lemován složitými politickými, ekonomickými a sociálními reformami, jež silně dopadají na mladé dospělé, nezaměstnané či důchodce (tedy cílové skupinu extrémně pravicových stran či subkulturních hnutí) – tak i nacionalismem, jenž se formuje proti světové globalizaci, potažmo evropské integraci. Vedle klasicky organizovaných politických stran hrají významnou roli na utváření zázemí extremistických tenzí i subkultury mládeže, jež můžeme v takových případech označit jako rizikové. Více

Postoje SPR-RSČ k rozpadu Československa: kritický rok 1992

Autor: Otto Eibl » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

Prvního ledna 2008 tomu bylo 15 let, kdy se na mapě Evropy objevily dva nové státy: Česká republika a Slovenská republika. Vznikly pokojným rozdělením společného soustátí Čechů a Slováků, které existovalo od roku 1918, tedy necelých 75 let. Více

Smolík, J. (2008): Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu. Karlovy Vary: Zdeněk Plachý, ISBN 978-80-903556-3-7, 280 s.

Autor: Marek Suchánek » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

Kniha „Fotbalové chuligánství: historie, teorie a politizace fenoménu“ byla vydána v lednu roku 2008. Autor, dlouhodobě se věnující dané problematice, se snažil zachytit především politologickou a sociálně psychologickou rovinu fenoménu fotbalového chuligánství. Kniha přehledným a vyčerpávajícím způsobem vymezuje fotbalové chuligánství. Nezasvěcený čtenář tak získá přehled o historii a vývoji daného fenoménu, metodologických přístupech výzkumu či o typologii fotbalových chuligánů. Více

Daňková, Š. (2006): RAF – Frakce Rudé armády. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 978-80-7106-0017, 199 s.

Autor: Martin Bastl » Kategorie: 01/2008, Archiv » PDF

Na podzim roku 2007 (26. října) v Lidových novinách vyšel článek od Š. Daňkové o odhalení pachatelů útoku na budovu věznice ve Weiterstadtu z roku 1993, kterými byli patrně tři členové třetí generace německé teroristické skupiny Rote Armee Fraktion – Frakce Rudé armády. Téma RAF je svým způsobem stále aktuální a Šárka Daňková je autorkou nejobsáhlejší české monografie o této skupině. Více