02/2004

Anarchistický terorismus v České republice po roce 1989

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2004

Po roce 1989 se v České republice v rámci krajní levice etabloval anarchistický proud, ve kterém se projevily i násilné tendence a některé jeho aktivity spadají do oblasti terorismu1. Nelze ovšem klást rovnítko mezi anarchismu a terorismus, protože sympatie k teroristickým metodám vyjádřila pouze malá část českého polistopadového anarchistického hnutí a ještě menší část je byla schopna realizovat. Vztahu českého anarchismu k terorismu po roce 1989, včetně analýzy některých specifických forem násilí (antifašistického, antiglobalizačního) se věnuje i tento příspěvek.

Více

Financování povstaleckých skupin v rozvojových zemích

Autor: Vladimír Vaďura » Kategorie: 02/2004, Archiv

Otázka financování nestátních ozbrojených skupin, snažících se s použitím teroristických či vojenských metod převzít moc v zemi či prosadit jiné cíle, se v posledních letech dostala do popředí výzkumu příčin vnitrostátních konfliktů zejména v zemích Třetího světa. Zatímco dříve se pod pojmem „ozbrojený konflikt“ téměř automaticky rozuměl střet dvou a více regulérních armád vzájemně soupeřících států či jiných jasně definovaných jednotek, dnes zhruba 90 procent všech střetů probíhá pouze na území jednoho státu.
Více

Vyhodnocování úrovně plnění protiteroristických opatření v České republice: Rámec a základní dokumenty

Autor: Oldřich Krulík » Kategorie: 02/2004

Až do roku 2000 v ČR neexistoval skutečně koncepční materiál, věnující se problematice boje proti terorismu. Vzhledem k tomu, že Československo a později Česká republika nebyly ve větším měřítku s případy terorismu konfrontovány, věnovaly se tématu zejména specializované policejní útvary. Změnu přinesl až rok 2000, kdy byly z iniciativy Ministerstva vnitra zahájeny práce na širším průřezovém dokumentu, který by například odrážel závazky, které ČR vyplývaly ze specializovaných mnohostranných a dvoustranných mezinárodních smluv. Dokument utajované povahy, nazvaný „Studie připravenosti České republiky na řešení hrozby teroristického útoku“ dospěl do vysokého stádia rozpracování, avšak nikdy nevstoupil v platnost, protože celou situaci zásadně změnily útoky ze dne 11. září 2001. Více

Moravské a Slezské informační centrum

Autor: Pavlína Springerová » Kategorie: 02/2004

Po listopadu 1989 se na politické scéně objevují politické strany a hnutí prosazující emancipaci moravského národa, fiskální federalismus a nové a spravedlivější územněsprávní uspořádání založené na zemském či spolkovém principu. Nejvýznamnějším politickým subjektem hájícím moravská práva bylo bezpochyby Hnutí za samosprávnou demokracii-Společnost pro Moravu a Slezsko (HSD-SMS).[1] Po parlamentních volbách 1992 si moravisté byli velmi dobře vědomi, že v době vrcholících česko – slovenských jednání o budoucnosti státu, s nimi politici dvou nejsilnějších stran Hnutí za demokratické Slovensko (HZDS) a Občanské demokratické strany (ODS) nepočítají.[2] Zejména z tohoto důvodu narůstala aktivita nejrůznějších uskupení, kter8 si kladla za cíl zviditelnit moravskou záležitost. Mezi takové subjekty patřilo Moravské a Slezské informační centrum (MaSIC, někdy také označován jako MSIC). Formováním MaSIC a jeho aktivitami se zabývá první část textu. Druhá část se věnuje hlavním tématům, která MaSIC definoval.
Více

Pavel Barša, Ondřej Císař: Levice v postrevoluční době. Občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK, 2004. Doporučená cena 198 Kč, náklad neuveden.

Autor: Pavel Dufek » Kategorie: 02/2004

Marxismus ve své ortodoxní podobě – jako deterministická filosofie dějin, jako politická ekonomie předpovídající zánik kapitalismu zbraněmi jeho vlastní výroby a v neposlední řadě jako revoluční ideologie dělnického hnutí – je mrtev. Marxovy předpovědi dějinného vývoje se nepotvrdily a jeho ekonomistické pojetí společnosti se ukázalo být v nejlepším případě dobově podmíněné; naopak liberální tržní řád se projevil jako velmi pružný, když dokázal zejména prostřednictvím tzv. sociálního státu evolučně inkorporovat zájmy druhdy revoluční třídy dělníků. Více

McGowan, L.: Radikální pravice v Německu. Od roku 1870 po současnost. Prostor, Praha 2004, 287 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 02/2004

Nakladatelství Prostor vydalo knihu s poutavým názvem – i obsahem – Radikální pravice v Německu (s podtitulem Od roku 1870 po současnost) od Lee McGowana (roč. 1964). Více