02/2006

Český anarchofeminismus

Autor: Kateřina Vráblíková » Kategorie: 02/2006

Mezi hlavní témata současného genderově orientovaného výzkumu patří i zastoupení žen v politice. Většina takto zaměřených studií se věnuje genderové problematice volebních systémů, analýze modelů kvót pro zastoupení žen, reprezentaci žen na různých úrovních vlády atd. Výjimečně se hledisko genderové analýzy uplatňuje i na výzkum alternativní politické participace. Ambicí předkládaného příspěvku je přispět do této oblasti studia. Více

Ženy v krajní pravici: dobré matky a manželky především

Autor: Jana Smiggels Kavková » Kategorie: 02/2006

Krajně pravicová uskupení jsou tradičně převážně mužskou doménou, ale přesto u nás i ve světě působí i ženské organizace s tímto radikálním ideologickým zaměřením. Ženy se pochopitelně v antisystémové pravici pohybují i mimo ženské organizace, ať už neorganizovaně nebo v rámci ostatních existujících formací. Více

Přehled vybraných teorií rasismu

Autor: Kateřina Danielová » Kategorie: 02/2006

Cílem tohoto článku je představit několik teorií rasismu, které se pokouší vysvětlit jeho příčiny. Rasismus je komplexní a komplikovaný jev, který není jednoduché postihnout a jehož vysvětlení se liší v závislosti na zaměření jednotlivých teorií. Zde jsme vybrali některé psychologické teorie, normativní teorie a teorie vysvětlující rasismus jako boj o moc. Psychologické teorie rasismu se zaměřují zejména na studium předsudků a jejich nositele, normativní teorie hledají vysvětlení rasismu ve sdílených reprezentacích a velký důraz kladou na socializaci a teorie vysvětlující rasismus jako boj o moc ho interpretují jako snahu o zachování výhod dominující skupiny. Více

Rasismus: pohled do historie

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 02/2006

Fenomén rasismu v současnosti zasahuje do mnoha společenskovědních oborů. Pedagogika, filozofie, psychologie, sociologie, antropologie, sociální politika, biologie, genetika, politologie, historie, právo ad. zkoumají problematiku rasismu z určitého zorného úhlu. Už z tohoto nekompletního výčtu věd zkoumajících rasy či rasismus je patrné, že tento příspěvek nemůže dokonale objasnit problém rasismu, a proto se zaměří především na samotné vysvětlení základních pojmů, genezi rasismu a představení hlavních zastánců rasových teorií Více

Philippe Braud (2004): Violences politiques. Paris: Ed. du Seuil, ISBN 2-02-61168-6, 281 s.

Autor: Jiří Baroš » Kategorie: 02/2006

Kniha o politickém násilí francouzského politologa Philippa Brauda, profesora na prestižním Institutu politických věd v Paříži, má ambici být syntézou klasických i současných prací na toto nanejvýš zajímavé téma. Přesto v knize najdeme i originální pasáže, a to zvláště tehdy, když se Braud snaží redefinovat jeden ze základních pojmů sociologie Pierra Bourdieu (symbolické násilí). Čtvrtá kapitola knihy o symbolické dimenzi politického násilí tak představuje asi největší autorův přínos politické vědě Více

Norman G. Finkelstein (2006): Průmysl holocaustu. Úvahy o zneužívání židovského utrpení. Praha: Dokořán.

Autor: Dana Prudíková » Kategorie: 02/2006

Je možné kritizovat téma, určené v soudobé společnosti především k pietě, zamyšlení a poučení? Polemizovat s jinak nezpochybňovanými fakty? Kontroverzní dílo amerického spisovatele Normana G. Finkelsteina Průmysl holocaustu: Úvahy o zneužívání židovského utrpení dokládá, že ano. Více