02/2009

České politické strany a problematika bývalej Štátnej bezpečnosti

Autor: Peter Spáč » Kategorie: 02/2009, Archiv » PDF

Politické strany okrem toho, že predstavujú primárny predpoklad existencie pluralitnej straníckej súťaže, sú aj organizačným základom, z ktorého sa tvorí politická elita krajiny, od ktorej sa očakáva lojalita k základným hodnotám politického (v našich podmienkach demokratického) systému. V prípade Českej republiky táto problematika naberá na význame, ak ide o osoby spojené s predošlým komunistickým režimom, ktorý z politologického hľadiska naďalej predstavuje nie nevýznamnú výskumnú oblasť, rovnako tak, ako jeho dopady a dôsledky na súčasnú dobu. Více

Problematika súladu politiky KSČM s právnym poriadkom ČR, analýza záverečnej správy Dočasné komise senátu pro posouzení ústavnosti KSČM

Autor: Vladimír Šnídl » Kategorie: 02/2009, Archiv » PDF

V českom politickom spektre neexistuje strana, ktorej legálnosť by bola tak dlho a tak často spochybňovaná, ako je tomu v prípade Komunistickej strany Čech a Moravy (KSČM). Názory, že politika tejto strany odporuje zákonom sa objavujú už od jej formálneho vzniku v roku 1990. Médiá zároveň pravidelne informujú o stále nových a nových snahách politikov, právnikov či občianskych aktivistov dosiahnuť jej súdny zákaz. Více

Mluviti stříbro, mlčeti zlato? aneb Několik poznámek k evropeizaci volební programatiky Komunistické strany Čech a Moravy

Autor: Vlastimil Havlík » Kategorie: 02/2009, Archiv » PDF

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) představuje mimořádně fascinující objekt výzkumu, což je primárně dáno rolí, resp. významem, který jí náleží v rámci systému politických stran v České republice a který nemá v komparativních pohledu na komunistické strany (nejen) v zemích středovýchodní Evropy obdoby. Není tak překvapujícím faktem, že studium různých aspektů podoby a činnosti KSČM se stalo součástí intenzivní debaty (nejen) na poli politické vědy. Kromě prací, které se zaměřily na samotný vývoj KSČM po roce 1989 (Fiala et al. 1999, Fiala et al. 2004), byla diskutována otázka absence transformace (ve smyslu sociáldemokratizace) strany (viz např. Mareš 2002), kdy byla KSČM studována jakožto unikátní případ navazující na svou bolševickou předchůdkyni KSČ nejen po stránce personální a organizační, ale i po stránce programové či ideologické. Jiným směrem se vydali badatelé zkoumající volební podporu komunistické strany pomocí metod volební geografie (Kyloušek, Pink 2007), politologové zabývající se její antisystémovostí (Kubát 2006) nebo autoři, kteří se zaměřili na voličskou základnu KSČM (Linek 2008). Více

Voličská základna a krajní pravice v současném Rakousku

Autor: Michal Pink, Jan Burkert » Kategorie: 02/2009, Archiv » PDF

Již od 70. let můžeme pozorovat pozvolné rozmrzání rakouského stranického systému a tento akt byl definitivně dokonán volbami roku 1986, kdy došlo k událostem, které do systému vnesly novou dynamiku. Dochází k rozpadu tradičních táborových milieu, poklesu efektivity sociopolitických sítí kolem dvou velkých stran, zvyšuje se voličská volatilita a celková nestabilnost preferencí a také roste, jako i jinde v Evropě fenomén znechucení a nezájmu o politiku ze strany občanů. Pod tlakem těchto nových faktů jsou nuceny k určité transformaci především dvě dosud nejsilnější strany v zemi – jejich základní charakter se tak mění ze stran táborově orientovaných na strany typu catch-all. Rakouský stranický systém se tedy transformuje z konsociačního typu na konkurenční typ a dochází postupně ke změně formátu a to na umírněný pluralismus z dřívějšího bipartismu či systému dvou a půl strany (Hloušek 2008: 231). Více

Kupka, P., Laryš, M., Smolík, J. (2009): Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. Brno: Mezinárodní politologický ústav. ISBN 978-80-210-4845-4, s. 268.

Autor: Petra Vejvodová » Kategorie: 02/2009, Archiv » PDF

Předkládaná publikace je dílem autorů z katedry politologie brněnské Masarykovy univerzity a jedná se o další příspěvek týkající se krajní pravice na evropském kontinentě. Publikace má ambici zaplnit „bílé místo“ v českém politologickém zkoumání tohoto fenoménu v areálu střední a východní Evropy. S ohledem na do nynějška publikované práce věnující se krajní pravici, lze tento příspěvek jen uvítat, jelikož doposud nebyla publikována (v českém jazyce) práce přinášející podrobné a souhrnné informace o krajní pravici v uvedených zemích. Více

Sosnin, V. A. (2009): Psychologie současného terorismu: studijní materiál. Moskva: Forum, ISBN 978-5-91134-383-5, 160 s.

Autor: Josef Smolík » Kategorie: 02/2009, Archiv » PDF

Kniha Vjačeslava Alexandroviče Sosnina se věnuje otázkám a problémům psychologie současného terorismu. Téma je převážně zpracováno z hlediska sociokulturní a sociálně psychologické perspektivy, přičemž neméně významným se jeví i představení diskuse ohledně terorismu jak v Ruské federaci, ale i na globální úrovni. Více