Štítek "Česká republika"

Extremismus cizinců: analýza konceptu a jeho aplikace v ČR

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2005, Archiv

V bezpečnostně-politické sféře i v části akademického prostředí (především v německém jazykovém prostoru) je používán pojem extremismus cizinců (Ausländerextremismus). Jeho konceptualizaci a přesné vymezení ovšem provázejí různé problémy, což souvisí především se značnou heterogenitou pojmů, které jsou pod něj řazeny a s jejich vývojem, který je někdy vzdaluje původnímu významu. V následujícím příspěvku bude analyzováno pojetí extremismu cizinců, včetně možnosti jeho využití v politické i vědecké oblasti v ČR. Více

Anarchistický terorismus v České republice po roce 1989

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 02/2004

Po roce 1989 se v České republice v rámci krajní levice etabloval anarchistický proud, ve kterém se projevily i násilné tendence a některé jeho aktivity spadají do oblasti terorismu1. Nelze ovšem klást rovnítko mezi anarchismu a terorismus, protože sympatie k teroristickým metodám vyjádřila pouze malá část českého polistopadového anarchistického hnutí a ještě menší část je byla schopna realizovat. Vztahu českého anarchismu k terorismu po roce 1989, včetně analýzy některých specifických forem násilí (antifašistického, antiglobalizačního) se věnuje i tento příspěvek.

Více

Vyhodnocování úrovně plnění protiteroristických opatření v České republice: Rámec a základní dokumenty

Autor: Oldřich Krulík » Kategorie: 02/2004

Až do roku 2000 v ČR neexistoval skutečně koncepční materiál, věnující se problematice boje proti terorismu. Vzhledem k tomu, že Československo a později Česká republika nebyly ve větším měřítku s případy terorismu konfrontovány, věnovaly se tématu zejména specializované policejní útvary. Změnu přinesl až rok 2000, kdy byly z iniciativy Ministerstva vnitra zahájeny práce na širším průřezovém dokumentu, který by například odrážel závazky, které ČR vyplývaly ze specializovaných mnohostranných a dvoustranných mezinárodních smluv. Dokument utajované povahy, nazvaný „Studie připravenosti České republiky na řešení hrozby teroristického útoku“ dospěl do vysokého stádia rozpracování, avšak nikdy nevstoupil v platnost, protože celou situaci zásadně změnily útoky ze dne 11. září 2001. Více

Ekoterorismus v České republice

Autor: Miroslav Mareš » Kategorie: 01/2004

V rámci výzkumu terorismu začala být v posledních letech věnována poměrně značná pozornost fenoménu násilného prosazování zájmů v rámci (subjektivně pojaté) ochrany přírody a životního prostředí. Pro označení tohoto jevu začal být zřejmě nejčastěji užíván pojem ekoterorismus. Jeho vymezení a zařazení do typologie terorismu však přináší celou řadu obtíží, což je způsobeno jak značnou heterogenitou akcí, činností a organizací, které jsou pod zmíněný pojem různými autory podřazovány, tak i častým ideologickým podbarvením celé akademické i celospolečenské debaty o tomto problému. Více